Trygt Rum - 70 20 99 99

Telefonrådgivning tirsdag til fredag kl. 15-17.

 

RING 70 20 99 99
iStock

Hvad er loven?

Grænseoverskridende adfærd er behandlet i loven, f.eks. er seksuel chikane og seksuelle overgreb begge strafbare krænkelser. I Danmark har vi Ligebehandlingsloven og Ligestillingsloven som definerer seksuel chikane, mens straffeloven omhandler strafbarhed for et seksuelt overgreb som f.eks. voldtægt eller blufærdighedskrænkelse.

Arbejdsmiljøloven regulerer området på arbejdsmarkedet. Overordnet har virksomheder og arbejdspladser i Danmark pligt til at sikre sunde betingelser for arbejdet, og herunder et arbejdsklima der er frit for chikane. Arbejdspladsen har på den måde pligt til at forebygge, at deres ansatte udsættes for chikane.

Til slut er der Erstatningsansvarsloven som beskytter borgere mod tort.

Arbejdsmiljøloven

§1, stk.1

Ved loven tilstræbes at skabe et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet.

Arbejdsmiljøloven, Retsinformation.dk
Ligebehandlingsloven

§1, stk.6

Der foreligger sexchikane, når der udvises enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

Ligebehandlingsloven, Retsinformation.dk
Erstatningsansvarsloven

§ 26

Den, der er ansvarlig for en retsstridig krænkelse af en andens frihed, fred, ære eller person, skal betale den forurettede godtgørelse for tort.

Erstatningsansvarsloven, Retsinformation.dk
Ligestillingsloven

§2a, stk.3

Der foreligger sexchikane, når der udvises enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner i relation til en persons køn med det formål eller den virkning at krænke denne persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

Ligestillingsloven, Retsinformation.dk
Straffeloven

Kapitel 24 (seksualforbrydelser)

§ 216. For voldtægt straffes med fængsel indtil 8 år den, der har samleje med en person, der ikke har samtykket heri.

§ 225. Bestemmelserne i §§ 216-224 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til andet seksuelt forhold end samleje.

§ 232. Den, som ved uanstændigt forhold krænker blufærdigheden, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller, hvis forholdet er begået over for et barn under 15 år, med bøde eller fængsel indtil 4 år.

Stk. 2. Ved fastsættelse af straffen skal der lægges vægt på den særlige krænkelse, der er forbundet med lovovertrædelsen.

Straffeloven, Retsinformation.dk

Hvem har ansvaret?

Folketinget har vedtaget en lov i marts 2023, der skal imødegå sexuel chikane på arbejdspladserne. Loven pålægger arbejdsgiver at sikre et chikanefrit arbejdsmiljø.

Virksomheder bør derfor have en politik og en plan for at håndtere eventuelle sager.

Ane Halsboe Jørgensen, beskæftigelsesminister

- Der er ingen personer, der skal have grænseoverskridende oplevelser på deres arbejdsplads. Det håber jeg, at dette lovforslag kan være med til at ændre.

- Jeg er glad for, at vi med dette lovforslag sikrer et bedre regelgrundlag i sager om seksuel chikane, som kan bidrage til den kulturændring, der er nødvendig for at komme seksuel chikane til livs. Det er et meget vigtigt skridt i den rigtige retning.

TRYGTRUM.DK